Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3 SANİYEDE KARŞINIZDAKİ KİŞİYİ NASIL ANLARSINIZ SM
#1
profesörler yakın bir şekilde birlikte  çalış ırken ,  birbirlerinden  öğren­
me ve birbirlerinin bakış  açılannı etkileme fırsatı  bul urlar. 
Örneğin,  il eti şim bölümünün  yeni  yöneticisinin  Japon  olduğu bir 
ün iversite  biliyorum.  Geldiği  pozisyon  için  gerekli  ref eransl ara  ve 
pre stije sahipti ama farklı kültürel geçm işi,  başl angıçta bölüm perso­
neliyle ili şkileıinde  sorunl ara  neden  oldu .  Onun geliş inden  önce fa­
külte  topl antı l arı  rah at,  açık ve  bazen ,  grup  bir konuda  özel likle he­
vesli  olduğunda, biraz hararetli geçerdi. 
Ama Japon  kül türü  açısından bakıldığında, bu  tür  bir  atmosfer ke­
sinlikle  yabancıyd ı.  Toplantılar sırasında  tartı şmal arı yönetmekte zor­
lanıyo rdu, çünkü biri  konuşurken baş ıyla  onaylama şeklindeki sözsüz 
davranışı,  saygı  olarak deği l;  fikir birliği  ol arak  algılan ıyordu.  Daha 
sonra tartı şı lan  şeyle  tamamen zıt düşen kendi göıüşleıini ve kararla­
rını  ifade  ettiğinde, fakülte üyeleıi genell ikle  çelişkili mesa j  ol arak al­
gıladıkları  şeylere takılıyorlardı. Beden  dili  ve  algılardaki  farklılıkla­
rı  gidermek  için hepsinin birl ikte  çaba harcaması gerekti . 
Akademi ortamından diğer bir örnek, farklı kültürlerden  gelen öğ­
ren ci ler aynı okula devam ettiği zaman  görülür;  il kokul, ortaok ul, li­
se veya  üniversite olması fark etmez .  İngiltere '  den veya bir  Asya ül­
kesinden  gelerek bir  Ameıikan  okuluna kaydol an  bir öğrenci, öğret­
menl ere  karşı  sözsüz davran ışlan  ve  beden  dilini  son  derece  saygı­
sızca bulacak, öğren im oıtamında rahat edemeyecektir.  Örneğin, İn­
gi ltere '  de birçok okulda öğrencinin öğretmene bir soru sorarken aya­
ğa kalkması beklenir.  Çoğu Amerikan  okulunda böyle bir uygulama 
yoktur.  Dolayısıyla,  gerçekten  şaşkınlığa ve  rahats ızlığa  neden  ola­
bilir.  Aynı duıumu, bir İngiliz okuluna yazı lan Amerika lı  bir öğrenci 
de yaşayacaktır;  oturarak  soru  sorduğunda öğretmenin ilk  seferinde 
gösterdiği tepki  onu  çok şaşıı tabilir. 
Akademi  dünyasında  insanların  aynı  kültürel  geç mişten  gel diği 
durumlarda  bile, beden dili  ve  sözsüz  davranışların  güçlü bir etkisi 
vardır.  Bazı profesörler, kendileri ni üstün ve yüksek  statüde gördük­
leri  için,  öğrencilerin  büyük  saygı  göstermesini  ve  teslim  olmasın

-ALINTIDIR___________________________________________

Ben Zaten kelebeğe Aşık Olan Kardayım 
Bul
Alıntı
Teşekkür Edenler: genacDex


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi